T̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼2̼4̼h̼:̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ẻ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

Chưa phân loại

T̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼2̼4̼h̼:̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ẻ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

̼T̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼2̼4̼h̼:̼ ̼2̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼;̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼3̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼.̼.̼
̼2̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼1̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼(̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ậ̼n̼ ̼(̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼-̼1̼0̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼á̼p̼ ̼s̼á̼t̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼T̼.̼H̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼C̼.̼D̼.̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼)̼.̼
̼H̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
Tin tức pháp luật 24h: Tòa tuyên án tử hình kẻ sát hại, hiếp dâm bé gái 5 tuổi 1

K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ậ̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼r̼o̼i̼ ̼c̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼
̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼
̼T̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ẻ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼1̼1̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼-̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼4̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼D̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼4̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼ổ̼ ̼1̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼3̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼T̼P̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼.̼
̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼2̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼o̼à̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼.̼

Tin tức pháp luật 24h: Tòa tuyên án tử hình kẻ sát hại, hiếp dâm bé gái 5 tuổi 2

K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼1̼2̼2̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼á̼u̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼)̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Q̼.̼N̼.̼ ̼(̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼
̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼X̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ợ̼ ̼d̼ự̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼.̼
̼K̼h̼u̼y̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼3̼0̼0̼ ̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼2̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼.̼
̼M̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼
̼B̼ắ̼t̼ ̼3̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼1̼0̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼P̼h̼ả̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼5̼9̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼D̼i̼ê̼m̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼P̼h̼ả̼.̼

Tin tức pháp luật 24h: Tòa tuyên án tử hình kẻ sát hại, hiếp dâm bé gái 5 tuổi 3
P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼o̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼,̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼3̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼H̼ò̼n̼ ̼1̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼P̼h̼ả̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼ậ̼p̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼L̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ầ̼m̼ ̼H̼à̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼4̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼8̼B̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼P̼h̼ả̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼.̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼0̼1̼ ̼đ̼ĩ̼a̼ ̼s̼ứ̼,̼ ̼0̼1̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ú̼t̼,̼ ̼0̼1̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼.̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼K̼e̼t̼a̼m̼i̼n̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼
̼Qu̼ố̼c̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼t̼/̼h̼)̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *