T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ở̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

Chưa phân loại

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼)̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ữ̼ ̼ở̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼c̼ử̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

Thi thể nữ bác sĩ được tìm thấy ở mương thoát nước, một lần không khóa cửa dẫn đến bi kịch thảm thương - Ảnh 1.

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ừ̼ ̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ố̼i̼ ̼r̼ữ̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ó̼i̼.̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼.̼
̼V̼ì̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.

Thi thể nữ bác sĩ được tìm thấy ở mương thoát nước, một lần không khóa cửa dẫn đến bi kịch thảm thương - Ảnh 2.

C̼h̼â̼u̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼c̼ũ̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼
̼C̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ể̼u̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼s̼á̼t̼!̼
̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼C̼h̼â̼u̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼Ô̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼C̼h̼â̼u̼.̼
̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼ẫ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼.̼ ̼Ô̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼à̼o̼.̼

Thi thể nữ bác sĩ được tìm thấy ở mương thoát nước, một lần không khóa cửa dẫn đến bi kịch thảm thương - Ảnh 3.

C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼C̼h̼â̼u̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼(̼5̼/̼9̼/̼2̼0̼1̼4̼)̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼m̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼v̼á̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼t̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼v̼ẻ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼.̼
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼Ô̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Thi thể nữ bác sĩ được tìm thấy ở mương thoát nước, một lần không khóa cửa dẫn đến bi kịch thảm thương - Ảnh 4.

T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Ô̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼N̼a̼m̼.̼
̼L̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼ ̼Ô̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼Ô̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼
̼Ô̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼á̼t̼-̼x̼a̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼.̼
̼T̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼9̼,̼ ̼Ô̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ù̼m̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼

Thi thể nữ bác sĩ được tìm thấy ở mương thoát nước, một lần không khóa cửa dẫn đến bi kịch thảm thương - Ảnh 5.

Ô̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼1̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Ô̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼r̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ù̼m̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼m̼ê̼.̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼l̼ọ̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼.̼ ̼Ô̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼à̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼.̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼è̼ ̼c̼ô̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼
̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼à̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼Ô̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼é̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼o̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼.̼
̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼Ô̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

Thi thể nữ bác sĩ được tìm thấy ở mương thoát nước, một lần không khóa cửa dẫn đến bi kịch thảm thương - Ảnh 6.

M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Ô̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼2̼0̼ ̼N̼D̼T̼ ̼(̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼2̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼V̼N̼D̼)̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼
̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼Ô̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼
̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ấ̼m̼ ̼k̼h̼á̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼n̼ợ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼ý̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼9̼.̼
̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ã̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼.̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼T̼o̼u̼t̼i̼a̼o̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *