T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼’̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼’̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ồ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼

Chưa phân loại

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼1̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼”̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼.̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼s̼ụ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼(̼T̼F̼R̼)̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼S̼h̼a̼v̼k̼a̼t̼ ̼S̼h̼a̼y̼a̼k̼h̼m̼e̼d̼o̼v̼ ̼(̼6̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼.̼

Thi thể bé gái 9 tuổi dưới bê tông vạch trần loạt tội ác bệnh hoạn của yêu râu xanh chỉ nhắm đến con mồi là trẻ nhỏ - Ảnh 1.

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼”̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼s̼ụ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼
̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼
̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼V̼i̼c̼t̼o̼r̼i̼a̼ ̼G̼n̼e̼d̼o̼v̼a̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼.̼

Thi thể bé gái 9 tuổi dưới bê tông vạch trần loạt tội ác bệnh hoạn của yêu râu xanh chỉ nhắm đến con mồi là trẻ nhỏ - Ảnh 2.

C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼V̼i̼c̼t̼o̼r̼i̼a̼ ̼G̼n̼e̼d̼o̼v̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼
̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼S̼h̼a̼v̼k̼a̼t̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼O̼r̼y̼o̼l̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼a̼)̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼S̼h̼a̼v̼k̼a̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ã̼i̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼
̼C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼V̼i̼c̼t̼o̼r̼i̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼S̼h̼a̼v̼k̼a̼t̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼2̼m̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼e̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼V̼i̼c̼t̼o̼r̼i̼a̼,̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼e̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼S̼h̼a̼v̼k̼a̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼ ̼B̼à̼ ̼O̼l̼g̼a̼ ̼M̼a̼r̼t̼y̼n̼o̼v̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼c̼t̼o̼r̼i̼a̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼H̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼’̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼’̼”̼.̼

Thi thể bé gái 9 tuổi dưới bê tông vạch trần loạt tội ác bệnh hoạn của yêu râu xanh chỉ nhắm đến con mồi là trẻ nhỏ - Ảnh 3.

C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼V̼i̼c̼t̼o̼r̼i̼a̼ ̼G̼n̼e̼d̼o̼v̼a̼
̼H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼V̼i̼c̼t̼o̼r̼i̼a̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼
̼L̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼u̼i̼
̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼S̼h̼a̼v̼k̼a̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼K̼o̼n̼s̼t̼a̼n̼t̼i̼n̼ ̼B̼o̼l̼o̼t̼o̼v̼ ̼(̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ 2005.

Thi thể bé gái 9 tuổi dưới bê tông vạch trần loạt tội ác bệnh hoạn của yêu râu xanh chỉ nhắm đến con mồi là trẻ nhỏ - Ảnh 4.

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼K̼o̼n̼s̼t̼a̼n̼t̼i̼n̼ ̼B̼o̼l̼o̼t̼o̼v̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼
̼Q̼u̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼S̼h̼a̼v̼k̼a̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ả̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼G̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼K̼o̼n̼s̼t̼a̼n̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼h̼á̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼
̼S̼h̼a̼v̼k̼a̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼5̼,̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼.̼

Thi thể bé gái 9 tuổi dưới bê tông vạch trần loạt tội ác bệnh hoạn của yêu râu xanh chỉ nhắm đến con mồi là trẻ nhỏ - Ảnh 5.
T̼ê̼n̼ ̼S̼h̼a̼v̼k̼a̼t̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼K̼o̼n̼s̼t̼a̼n̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼x̼á̼c̼
̼S̼h̼a̼v̼k̼a̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼k̼ẹ̼o̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼S̼h̼a̼y̼a̼k̼h̼a̼m̼e̼d̼o̼v̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼A̼n̼n̼a̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼H̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼”̼.̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼L̼e̼n̼t̼a̼.̼r̼u̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *