NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG CH.Ế.T OAN VÌ 17 THANH NIÊN CH.É.M NHẦM

Chưa phân loại

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼o̼a̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼1̼7̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼o̼a̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼1̼7̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼
̼N̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼
̼T̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼5̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼-̼1̼0̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼(̼V̼K̼S̼N̼D̼)̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼2̼1̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼1̼0̼8̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼K̼i̼ế̼m̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼1̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼1̼7̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼M̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼5̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼H̼u̼y̼ ̼”̼Ổ̼i̼”̼,̼ ̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼T̼.̼ ̼”̼T̼i̼n̼”̼,̼ ̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼(̼t̼ừ̼ ̼1̼5̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

̼B̼ố̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼,̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼u̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼”̼.̼

̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼o̼a̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼1̼7̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼
̼H̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼m̼à̼ ̼2̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼-̼2̼-̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼L̼u̼â̼n̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼u̼y̼,̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼K̼i̼ế̼m̼,̼ ̼d̼a̼o̼ ̼q̼u̼ắ̼m̼,̼ ̼t̼u̼ý̼p̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼A̼n̼h̼.̼ ̼B̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼5̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼t̼u̼ý̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼,̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼d̼a̼o̼ ̼m̼è̼o̼,̼ ̼t̼u̼ý̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼.̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼a̼m̼e̼s̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼
̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼X̼ô̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼-̼7̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼,̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ý̼p̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼h̼à̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼d̼ấ̼u̼.̼
̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼1̼8̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼-̼2̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼1̼0̼8̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼-̼3̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ ̼r̼ẽ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼1̼0̼8̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼”̼Ổ̼i̼”̼,̼ ̼T̼.̼ ̼”̼T̼i̼n̼”̼,̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼u̼ý̼p̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼h̼à̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼.̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼u̼.̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼o̼a̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼1̼7̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼o̼a̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼1̼7̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼
̼N̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼
̼T̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼5̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼
̼C̼o̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼k̼é̼t̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼ ̼
̼C̼á̼c̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼a̼m̼e̼s̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼ ̼
̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ở̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼â̼y̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼ ̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼-̼1̼0̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼(̼V̼K̼S̼N̼D̼)̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼2̼1̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼1̼0̼8̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼K̼i̼ế̼m̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼
̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼1̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼1̼7̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼M̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼5̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼H̼u̼y̼ ̼”̼Ổ̼i̼”̼,̼ ̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼T̼.̼ ̼”̼T̼i̼n̼”̼,̼ ̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼(̼t̼ừ̼ ̼1̼5̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼
̼
̼B̼ố̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼,̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼u̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼”̼.̼
̼
̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼o̼a̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼1̼7̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼
̼H̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼m̼à̼ ̼2̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼
̼ Người đi đường chết oan vì bị 17 thanh, thiếu niên chém nhầm - Ảnh 1.
̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼-̼2̼-̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼L̼u̼â̼n̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼u̼y̼,̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼K̼i̼ế̼m̼,̼ ̼d̼a̼o̼ ̼q̼u̼ắ̼m̼,̼ ̼t̼u̼ý̼p̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼A̼n̼h̼.̼ ̼B̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼5̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼t̼u̼ý̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼,̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼d̼a̼o̼ ̼m̼è̼o̼,̼ ̼t̼u̼ý̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼.̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼.̼
̼
̼C̼á̼c̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼a̼m̼e̼s̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼
̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼X̼ô̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼-̼7̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼,̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ý̼p̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼h̼à̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼d̼ấ̼u̼.̼
̼
̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼1̼8̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼-̼2̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼1̼0̼8̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼-̼3̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ ̼r̼ẽ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼.̼
̼
̼K̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼1̼0̼8̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼”̼Ổ̼i̼”̼,̼ ̼T̼.̼ ̼”̼T̼i̼n̼”̼,̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼
̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼u̼ý̼p̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼h̼à̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼.̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼u̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *