C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼:̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ă̼m̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼

Chưa phân loại

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ă̼m̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼h̼4̼5̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼6̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼U̼y̼ ̼N̼ỗ̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼G̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼
̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼
̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼b̼á̼o̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼x̼ã̼ ̼U̼y̼ ̼N̼ỗ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼T̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼g̼ổ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼.̼
̼C̼h̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼l̼à̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ă̼m̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼á̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼v̼ề̼.̼
̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼l̼ợ̼n̼,̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼”̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ỗ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼
̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼(̼7̼/̼1̼1̼)̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼
̼”̼Ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼g̼ổ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼”̼ ̼-̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

22 tuổi có 4 con, mẹ đơn thân muốn đem cho đứa con nhỏ vừa chào đời được 5 ngày

Ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái, bạn bè có rất nhiều ước mơ, hoài bão thì Hằng đã là mẹ của 4 đứa trẻ.

Ôm đứa con mới sinh được 5 ngày tuổi vào lòng, Hằng tâm sự: “Mẹ em tìm được một gia đình ở Bà Rịa – Vũng Tàu muốn xin con. Em cũng muốn cho con đến một gia đình tốt để bé có cuộc sống tốt hơn, sau này còn phải học hành. Giờ em chỉ còn một mình không lo hết được”.

Khi đang ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái, bạn bè đồng trang lứa còn bao dự định, ước mơ, hoài bão thì Hằng đã là mẹ của 4 đứa trẻ. Đứa lớn nhất gần 3 tuổi, bé thứ hai 1 tuổi rưỡi, bé thứ ba chưa tròn 1 tuổi và bé út vừa chào đời cách đây 5 ngày.

Hiện 2 con lớn, Hằng gửi vào chùa nhờ nuôi giúp, một bé gái đang ở cùng mẹ còn bé út, cô có ý định cho con cho một gia đình ở Bà Rịa – Vũng Tàu.
22 tuổi có 4 con, mẹ đơn thân muốn đem cho đứa con nhỏ vừa chào đời được 5 ngày - Ảnh 1.
Cô dự định sẽ đem on cho một gia đình ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Chia sẻ về hoàn cảnh của mình, Hằng kể cô sinh ra vốn thiếu thốn tình cảm của cha. Học hết lớp 5, Hằng nghỉ học đi làm ở quán ăn. Vừa mới lớn thì Hằng có bạn trai mặc dù mẹ khuyên đừng yêu sớm. Cách đây gần 4 năm, Hằng có thai, cô gái trẻ và người chồng bằng tuổi dọn về sống cùng nhau, cũng chẳng tổ chức đám cưới. Rồi lần lượt những đứa trẻ ra đời.

Thời gian đầu, mẹ ruột của Hằng phải cưu mang cả con gái, con rể, cháu ngoại. Sau này, chồng của Hằng mới có công việc còn cô ở nhà chăm con. Tuy nhiên, khoảng nửa năm nay, khi Hằng đang mang thai đứa con thứ 4 thì chồng cô cũng bỏ đi biệt tích không nhắn với vợ câu nào. Gia đình chồng của Hằng cũng dọn khỏi căn nhà đi thuê để về quê. Hằng có đến tìm mà bây giờ cũng chẳng biết họ ở đâu.
22 tuổi có 4 con, mẹ đơn thân muốn đem cho đứa con nhỏ vừa chào đời được 5 ngày - Ảnh 2.
Hằng muốn con có cuộc sống tốt hơn

Hoàn cảnh của mẹ ruột Hằng cũng rất khó khăn, không có nhà ở, phải đi thuê. Bà tái hôn và hiện đang nuôi 2 con nhỏ, bé lớn 6 tuổi, bé nhỏ mới 9 tháng tuổi. Từ ngày chồng Hằng bỏ đi, cô về nhà mẹ đẻ tá túc, bà ngoại lại nuôi cả con cả cháu.

Chẳng người bà nào lại muốn đem đứa cháu máu mủ, ruột thịt của mình đi cho nhưng điều kiện kinh tế của gia đình không thể nuôi được cháu. Bà muốn cho cháu được vào một gia đình tốt hơn để cuộc đời cháu sau này bớt khổ.
22 tuổi có 4 con, mẹ đơn thân muốn đem cho đứa con nhỏ vừa chào đời được 5 ngày - Ảnh 3.
Mẹ ruột của Hằng cũng rất khó khăn, bà đang phải nuôi 2 con nhỏ và còn cưu mang thêm mẹ con Hằng

22 tuổi có 4 con, mẹ đơn thân muốn đem cho đứa con nhỏ vừa chào đời được 5 ngày - Ảnh 4.
Nhận được sự giúp đỡ của mọi người, Hằng và mẹ ruột quyết định giữ em bé lại nuôi

Sau khi biết được câu chuyện của Hằng, YouTuber Quốc Chiến, chủ kênh Quốc Chiến Channel cùng các mạnh thường quân đã đến thăm và trò chuyện với gia đình Hằng.

Biết được tâm tư của Hằng cũng muốn giữ con lại nuôi, các mạnh thường quân đã đồng ý sẽ hỗ trợ một phần chi phí bỉm, sữa, tiêm phòng… cho em bé, để bà mẹ trẻ có thể yên tâm nuôi con. Mẹ của Hằng cũng rất vui khi con, cháu được hỗ trợ. Bà hứa sẽ tạo điều kiện cho con gái được chăm sóc các con của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *