C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼d̼ụ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼

Chưa phân loại

G̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼é̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ồ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼đ̼i̼.̼

Chỉ với 1 chiêu, "nam thần" đồi bại dụ hàng chục cô gái vào khách sạn cưỡng bức - 1
V̼ớ̼i̼ ̼v̼ỏ̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼M̼a̼r̼u̼t̼a̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼M̼a̼r̼u̼t̼a̼ ̼K̼e̼n̼j̼i̼r̼o̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼ở̼ ̼G̼i̼n̼z̼a̼,̼ ̼T̼o̼k̼y̼o̼,̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼G̼i̼n̼z̼a̼,̼ ̼T̼o̼k̼y̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼M̼a̼r̼u̼t̼a̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼a̼r̼u̼t̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼M̼a̼r̼u̼t̼a̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼l̼é̼o̼,̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼,̼ ̼M̼a̼r̼u̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼é̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ồ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼M̼a̼r̼u̼t̼a̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼M̼a̼r̼u̼t̼a̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼M̼a̼r̼u̼t̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

̼C̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼a̼r̼u̼t̼a̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼0̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼a̼r̼u̼t̼a̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼M̼a̼r̼u̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ư̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼3̼0̼,̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼M̼a̼r̼u̼t̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼,̼ ̼M̼a̼r̼u̼t̼a̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼M̼a̼r̼u̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼a̼r̼u̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ố̼c̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼M̼a̼r̼u̼t̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼a̼r̼u̼t̼a̼ ̼K̼e̼n̼j̼i̼r̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *