B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼:̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼

Chưa phân loại

B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼:̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼M̼a̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼
̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼0̼.̼1̼0̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼M̼a̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼H̼.̼H̼o̼a̼ ̼L̼ư̼,̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼
M̼a̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼
̼C̼Ô̼N̼G̼ ̼A̼N̼ ̼B̼Ì̼N̼H̼ ̼P̼H̼Ư̼Ớ̼C̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼.̼1̼0̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼Đ̼.̼H̼.̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼B̼ù̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼
̼C̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼ô̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼h̼ế̼.̼

Bình Phước: Bắt nghi can trói 2 mẹ con rồi hiếp dâm mẹ trẻ, cướp tài sản - ảnh 2

L̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ì̼a̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼5̼0̼ ̼k̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼1̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼1̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼1̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼8̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼3̼0̼.̼1̼0̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼B̼ù̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼â̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼H̼i̼ế̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼r̼ẫ̼y̼,̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ì̼a̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼H̼.̼Đ̼ă̼k̼ ̼G̼l̼o̼n̼g̼ ̼(̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼)̼.̼ ̼V̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼5̼0̼ ̼k̼m̼.̼

Bình Phước: Bắt nghi can trói 2 mẹ con rồi hiếp dâm mẹ trẻ, cướp tài sản - ảnh 3
M̼a̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼H̼o̼a̼ ̼L̼ư̼ ̼(̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼M̼a̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼H̼o̼a̼ ̼L̼ư̼ ̼(̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼.̼6̼.̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼.̼H̼o̼a̼ ̼L̼ư̼.̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼B̼ù̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *