̼N̼Ó̼N̼G̼:̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼

Chưa phân loại

 ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼1̼/̼1̼1̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼T̼P̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Đ̼ố̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼”̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼.̼

NÓNG: Nam thanh niên đổ nước vào miệng bé 7 tháng tuổi đến chết, phi tang xác ở công viên - Ảnh 1.

Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỹ̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼M̼.̼T̼.̼K̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ỹ̼)̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼
̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼1̼1̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼M̼ỹ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼s̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼ờ̼.̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼x̼ô̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼n̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼m̼à̼ ̼m̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼”̼k̼h̼ó̼c̼ ̼h̼o̼à̼i̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼K̼.̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼
̼K̼h̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

NÓNG: Nam thanh niên đổ nước vào miệng bé 7 tháng tuổi đến chết, phi tang xác ở công viên - Ảnh 2.

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼
̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼1̼1̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ờ̼ ̼k̼è̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼3̼0̼/̼4̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼B̼,̼ ̼T̼P̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Đ̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼M̼ỹ̼.̼

̼T̼r̼ư̼a̼ ̼8̼/̼1̼1̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼C̼.̼L̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼M̼ỹ̼.̼ ̼M̼ỹ̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼.̼
̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Đ̼ố̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼X̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Đ̼ố̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼
̼D̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼i̼m̼.̼
̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼T̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼-̼2̼0̼2̼1̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼
̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *